Gozd ali 20x80, razstava članov društva KONS 20 aprila do 15 maja v Kulturnem Domu (SSG)

Lepota gozda

Ob premieri gledališke predstave Grozljiva lepota, ki obravnava minljivost človeka v večni naravi, so članice in člani Kulturnega društva za umetnost KONS pripravili likovno razstavo. Enotnost formata 80 x 20 cm je za umetnice in umetnike edina obveznost, ki pa jih ne omejuje v tehniki ali vsebini. V razstavljena dela so tako vnesli svoj slog ter v njih razvili lastne ideje ali pripovedi. Dela pokončnega formata od daleč spominjajo na debla dreves v gozdu, ki so tam največje in najopaznejše rastline, saj v tem okolju naprej vidimo drevesa. Gozd je tudi sinonim za združbo dreves, ki so si na prvi pogled zelo podobna, pri pazljivejšem opazovanju pa zaznamo številne razlike. Drevesa različnih vrst ohranjajo vrstne značilnosti in posebnosti, kar se kaže v velikosti, višini in obliki krošenj, v obliki debla in strukturi lubja. Lubje je tako značilno, da lahko služi za prepoznavo drevesne vrste ali sorodnih vrst. Če drevesna debla primerjamo z razstavljenimi likovnimi deli, lahko posamezno drevesno vrsto primerjamo s posameznim umetnikom ali umetnico, ki ima svoj značilen in prepoznaven slog. Med posameznimi pripadniki iste drevesne vrste sicer obstajajo številne razlike, kot so različna tudi dela v opusu posameznega avtorja ali avtorice. Gozd doživljamo različno glede na to, kdaj ga obiščemo. V svetlem ali sončnem dnevu je vir številnih lepih prizorov, v nevihtnem vremenu, ko se temni, ali ponoči pa nas navdaja z negotovostjo, strahom ali celo grozo, kar lahko združimo kar v poimenovanju gledališke igre grozljiva lepota. Podobno doživljamo posamezna likovna dela. Doživljanje v razponu od grozljivega do popolne lepote je tako skupno gozdu, likovni razstavi ali gledališki igri. Na pričujoči razstavi številčnost avtoric in avtorjev prispeva k raznolikosti umetniških del tako po vsebini kot tudi po izvedbi; v razstavljenih delih pa lahko najdemo skupne značilnosti in jih združujemo v manjše skupine. Izrazitejša je »geometrična« skupina del, v katerih avtorji Sandi Renko, Andrea Verdelago in Deziderij Švara raziskujejo kompozicijske, vizualne ali optične učinke likov ali z reduciranimi likovnimi sredstvi upodabljajo naravo. Cristian Lavrenčič, Klavdija Marušič in Matjaž Hmeljak se lotevajo ekoloških tem ali jih dela nakazujejo. Prizore iz okolja, narave ali vsakdanjega življenja, včasih tudi na humoren način, upodablja Živa Pahor, Pavel Hrovatin pa za dele teh prizorov izkoristi kar vzorce na kamnu. Razstava je hkrati delni pregled likovnega ustvarjanja zamejskih likovnikov, ki svoje umetniško snovanje občasno predstavljajo na skupinskih razstavah.

kurator Denis Volk

La bellezza del bosco

Per la prima della rappresentazione teatrale Paurosa bellezza che tratta della caducità dell uomo nella natura eterna le socie e i soci dell Associazione per l arte KONS hanno preparato una mostra. Rispettare il formato unificato 80 x 20 cm è l unico obbligo per gli artisti che non sono vincolati dalla tecnica nè dal contenuto comune. Le opere esposte recano l'impronta del loro stile e in esse hanno sviluppato le loro idee o racconti. Le opere dal formato verticale da lontano ricordano i tronchi degli alberi del bosco, dove sono le piante più grandi e si fanno notare, in questo contesto scorgiamo per prima proprio gli alberi. Il bosco è sinonimo di raggruppamento degli alberi che sembrano di primo acchito molto simili, ma scrutandoli con più attenzione riusciamo a distinguere diverse differenze. Gli alberi di specie differenti mantengono le caratteristiche e le peculiarità della propria specie, il che si denota dalla grandezza, dall altezza e dalla forma della chioma, dalla forma del tronco e dalla struttura della corteccia. La corteccia è molto caratteristica, tanto da consentire la distinzione delle diverse tipologie d alberi o di tipologie simili. Se confrontiamo i tronchi con le opere esposte, possiamo paragonare la tipologia degli alberi con ciascun artista, il suo stile riconoscibile e caratteristico. Tra i rappresentanti della stessa specie di alberi notiamo diverse differenze come avviene pure tra le diverse opere di uno stesso autore o autrice. Possiamo percepire il bosco in modo diverso anche in base ai diversi momenti in cui lo visitiamo. Durante una giornata luminosa o soleggiata lo scenario ci offre episodi belli, mentre durante una tempesta, quando il cielo è scuro, o di notte, ci suscita insicurezza, paura o addirittura terrore, il che ci viene proposto riunito nel titolo dello spettacolo paurosa bellezza. In modo analogo percepiamo le opere. I vissuti che spaziano tra la bellezza paurosa e quella totale appartengono al bosco, alla mostra e alla rappresentazione teatrale. In questa mostra il numero delle artiste e degli artisti partecipanti contribuisce alla varietà delle opere artistiche sia a livello di contenuto che riferito all esecuzione; nelle opere esposte possiamo inoltre cogliere alcune caratteristiche comuni e dividerle in piccoli gruppi. Il più marcato risulta il gruppo delle opere geometriche , nel quale gli autori Sandi Renko, Andrea Verdelago e Deziderij Švara ricercano effetti compositivi, visuali oppure ottici delle forme, o rappresentano la natura riducendone le forme. Cristian Lavrenčič, Klavdija Marušič e Matjaž Hmeljak trattano il tema dell'ecologia o sono in vi accennano. Episodi legati all'ambiente, la natura, il quotidiano, vengono trattati a volte anche in modo umoristico da Živa Pahor, Pavel Hrovatin invece per rappresentare questi scenari sfrutta le striature sulla superfice della pietra. La mostra vuole essere allo stesso tempo un parziale spaccato dell'attività degli artisti della minoranza che usano presentare la loro produzione in mostre collettive.

Il curatore Denis Volk (prevod / traduzione Jasna Merkù)

Andrea Verdelago
Andrea Verdelago
Cristian Lavrencic
Cristian Lavrencic
Dezidreij Švara
Dezidreij Švara
Klavdija Marušič
Klavdija Marušič
Matjaž Hmeljak
Matjaž Hmeljak
Pavel Hrovatin
Pavel Hrovatin
Sandi Renko
Sandi Renko
Živa Pahor
Živa Pahor